แมงกะพรุนน้อย 12 ก.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งชองที่เหลือใช้แล้วเราสามารถนำมาประดิษฐ์ผลงานขึ้นมาใหม่ได้ตามความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประดับตกแต่ง หรือประโยชน์ใช้สอย ผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์เราเรียกว่า “สิ่งประดิษฐ์”และกระดาษเป็นวัสดุที่หาได้ง่าย เหมาะที่จะนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่น-ของใช้อย่างประหยัด และถ้าต้องการความสวยงามควรเลือกกระดาษสีหรือกระดาษที่มีลวดลาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถพับกระดาษเป็นของเล่นได้

2. นักเรียนบอกวัสดุที่นำมาใช้ในงานประดิษฐ์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการร่วมกิจกรรม

2. ผลงานของนักเรียน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย ศิลปะประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง แมงกะพรุนน้อย
เรื่อง แมงกะพรุนน้อย 12 ก.ค. 61
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ