ลักษณะ หน้าที่และวิธีดูแลอวัยวะภายนอก ชั่วโมงที่1

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นักเรียนรู้ลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกร่างกายที่ปกติ อันมีความสำคัญในการเจริญเติบโตตามพัฒนาการไปตามวัย มีผลต่อการดูแลป้องกันอวัยวะภายนอกและภายในไม่ให้เกิดอันตราย เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีในการดำรงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายลักษณะและหน้าที่ของอวัยวะภายนอกที่มีการเจริญเติบโตและพัมนาการไปตามวัย ได้แก่ ตา หู จมูก คอ ผม มือ เท้า เล็บ ผิวหนัง และอวัยวะในช่องปาก (ปาก ลิ้น ฟัน เหงือก)

2.อธิบายการดุแลรักษาอวัยวะภายนอก ได้แก่ ตา หู จมูก คอ ผม มือ เท้า เล็บ ผิวหนัง และอวัยวะในช่องปาก (ปาก ลิ้น ฟัน เหงือก)

3.บอกความสำคัญของอวัยวะภายนอกร่างกาย

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินจากการสังเกตการตอบคำถาม

2.ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3.ประเมินใบงาน / ผลงาน

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (สุขศึกษา รหัส พ11101) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ลักษณะ หน้าที่และวิธีการดูแลอวัยวะภายนอก
เรื่อง รักตัวเราเท่าฟ้า 27 พ.ค. 62
แผนการสอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง
ครูผู้สอน ครูเอื้องฟ้า สุขเมือง