กระดาษแปลงร่าง 27 ก.ย. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แนวคิด/ความคิดรวบยอด

การพับกระดาษ เป็นศิลปะการแปรสภาพกระดาษให้มีรูปร่าง ให้เป็นไปตามจินตนาการสร้างสรรค์ของผู้พับ  ส่วนมาจะพับเลียนแบบวัตถุ หรือสิ่งมีชีวิต  กระดาษที่ใช้พับควรมีลักษณะอ่อน  บาง 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ1.1/ป.1 /3  มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์

2. สามารถพับกระดาษรูปสุนัขได้

                            

การวัดผลและประเมินผล

การประเมินผล  

1. ตรวจผลงาน

2. สังเกตความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย ศิลปะประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง กระดาษแปลงร่าง
เรื่อง กระดาษแปลงร่าง 27 ก.ย. 61
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ