พูดดีมีรางวัล วันที่ 20 มิ.ย. 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การพูดเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการรับสาร - ส่งสาร ผู้พูดต้องใช้ความสามารถทั้งศาสตร์และศิลป์ในการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและเรื่องราว อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เสนอความคิดต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. เตรียมข้อมูล และร่างบทสำหรับการพูดในโอกาสต่างๆ ได้
2. พูดเล่านิทานได้
3. มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

2. ประเมินพฤติกรรมการพูด

3. ประเมินผลงาน/ สมุดบันทึก

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาพาเพลิน
หน่วย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ภาษาพาเพลิน)
ชั่วโมง พูดดีมีรางวัล
เรื่อง พูดดีมีรางวัล วันที่ 20 มิ.ย. 2561 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูอุมาพร กังแฮ
ครูผู้สอน ครูอุมาพร กังแฮ