อาหารจิ๋ว 13 ก.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดินน้ำมันเป็นวัสดุสังเคราะห์มีคุณสมบัติคล้ายดินเหนียว  ดินน้ำมันมีข้อดีคือมีสีให้เลือกได้หลายสี  การปั้นดินน้ำมันลักษณะลอยตัว งานปั้นนั้นตั้งอยู่กับพื้นจะเห็นงานปั้นได้รอบด้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ1.1/ป.1 /3  มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานปั้นได้

2. สามารถปั้นลอยตัวรูปอาหารจิ๋วได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจผลงาน

2. สังเกตความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย ศิลปะประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง สนุกกับงานปั้น
เรื่อง อาหารจิ๋ว 13 ก.ค. 61
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ