สีสันสัตว์ทะเล 6 ก.ย. 61 (มีสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ดินน้ำมันเป็นวัสดุสังเคราะห์มีคุณสมบัติคล้ายดินเหนียว  ดินน้ำมันมีข้อดีคือมีสีให้เลือกได้หลายสี  การปั้นดินน้ำมันลักษณะลอยตัว งานปั้นนั้นตั้งอยู่กับพื้นจะเห็นงานปั้นได้รอบด้าน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

 ศ1.1/ป.3 /3  มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานทัศนศิลป์

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างงานปั้นได้

2. สามารถปั้นลอยตัวรูปสัตว์ทะเลได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ตรวจผลงาน

2. สังเกตความตั้งใจในการปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย ศิลปะประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง สนุกกับงานปั้น
เรื่อง สีสันสัตว์ทะเล 6 ก.ย. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ