การสร้างภาพปะติด 23 ส.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การสร้างภาพปะติดโดยวิธีการฉีกกระดาษ  เป็นเทคนิคการสร้างงานทัศนศิลป์ด้วยการฉีกกระดาษให้เป็นชิ้นๆ และใช้ชิ้นกระดาษมาปะติดลงบนกระดาษรองรับชิ้นงาน  

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

 เมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วสามารถสร้างภาพปะติดโดยวิธีการฉีกกระดาษได้ 

การวัดผลและประเมินผล

ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย ศิลปะประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง การสร้างภาพปะติด
เรื่อง การสร้างภาพปะติด 23 ส.ค. 61 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ