บัตนอวยพร 16 ส.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

บัตรอวยพรหรือการ์ดอวยพร เป็นบัตรที่เขียนบอกความรู้สึกในเทศกาลต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่   วันเกิด  วันพ่อ  วันแม่  เป็นต้น 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

สามารถทำบัตรอวยพรได้

การวัดผลและประเมินผล

-  ตรวจผลงาน

-  สังเกตพฤติกรรมการทำงาน     

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย ศิลปะประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง บัตรอวยพร
เรื่อง บัตรอวยพร 16 ส.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ