คนเก่งหัดวาด 9 ส.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เส้นเป็นพื้นฐานในการวาดภาพ 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

สามารถวาดใช้เส้นต่างๆมาใช้วาดภาพได้

การวัดผลและประเมินผล

ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย ศิลปะประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง คนเก่งหัดวาด
เรื่อง คนเก่งหัดวาด 9 ส.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ