การ์ตูนวงกลม 2 ส.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- เส้นโค้งวงกลมสามารถนามาใช้วาดเป็นภาพการ์ตูนได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

- สามารถวาดใช้เส้นโค้งวงกลมวาดภาพการ์ตูน ได้

การวัดผลและประเมินผล

- ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย ศิลปะประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง การ์ตูนวงกลม
เรื่อง การ์ตูนวงกลม 2 ส.ค. 61
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ