เส้นแสดงความรู้สึก 26 ก.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

จุดเรียงต่อเนื่องกันทำให้เกิดเส้น  เส้นสามารถให้ความหมายแสดงความรู้สึ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

สามารถวาดหน้าคนแสดงความรู้สึกได้

การวัดผลและประเมินผล

ตรวจผลงาน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย ศิลปะประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง เส้นแสดงความรู้สึก
เรื่อง เส้นแสดงความรู้สึก 26 ก.ค. 61 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ