เส้นกับจินตนาการ 19 ก.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เรียนรู้เรื่องเส้นลักษณะต่างๆ  เส้นเป็นพื้นฐานในการทำงานศิลปะ ทำใบงานเรื่องเส้นกับจินตนาการ ต่อเติมเสริมจินตนาการ                          

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

- สร้างงานทัศนศิลป์จากเส้นลักษณะต่างๆ ได้

การวัดผลและประเมินผล

ตรวจใบงาน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย ศิลปะประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง เส้นกับจินตนาการ
เรื่อง เส้นกับจินตนาการ 19 ก.ค. 61 (มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ