ความหมายของงานประดิษฐ์ 7 มิ.ย. 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สิ่งชองที่เหลือใช้แล้วเราสามารถนำมาประดิษฐ์ผลงานขึ้นมาใหม่ได้ตามความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประดับตกแต่ง หรือประโยชน์ใช้สอย ผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์เราเรียกว่า “สิ่งประดิษฐ์”

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.นักเรียนอธิบายความหมายงานประดิษฐ์ได้

2.นักเรียนบอกวัสดุที่นำมาใช้ในงานประดิษฐ์ได้

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย ศิลปะประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ชั่วโมง ความหมายของงานประดิษฐ์
เรื่อง ความหมายของงานประดิษฐ์ 17 พ.ค. 61
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ