ยิ่งคิดยิ่งเก่ง 2 วันที่ 29 ส.ค. 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านเพื่อวิเคราะห์วิจารณ์เป็นการอ่านที่ต้องใช้ทักษะหลายด้าน  เพื่อวิเคราะห์วิจารณ์และประเมินค่าเรื่องที่อ่าน ทั้งนี้ควรมีการพิจารณาเรื่องที่อ่านอย่างละเอียด มีเหตุผลในการประเมิน และนำความรู้ ความคิดไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของคำได้ถูกต้อง

2. ใช้ทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือในการเขียนและดำรงชีวิตได้

3.อ่านแล้วสามารถจับใจความสำคัญของเรื่องได้

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

2.ประเมินพฤติกรรมการอ่าน

3.ประเมินผลงาน/ สมุดบันทึก

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาพาเพลิน
หน่วย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ภาษาพาเพลิน)
ชั่วโมง ยิ่งคิดยิ่งเก่ง
เรื่อง ยิ่งคิดยิ่งเก่ง 2 วันที่ 29 ส.ค. 2561
แผนการสอน ครูอุมาพร กังแฮ
ครูผู้สอน ครูอุมาพร กังแฮ