นิทานหรรษา วันที่ 8 ส.ค. 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านในใจให้เกิดความเข้าใจชัดเจนลึกซึ้งจะต้องอ่านแล้วสามารถตั้งคำถาม ตอบคำถาม  อภิปรายแสดงความคิดเห็นเนื้อเรื่อง  ลำดับเหตุการณ์  และสรุปใจความสำคัญของเรื่องได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1  บอกความหมายของคำได้ถูกต้อง

2.  ใช้ทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือในการเขียนและดำรงชีวิตได้

3. อ่านแล้วสามารถจับใจความสำคัญของเรื่องได้        

การวัดผลและประเมินผล

1.ระเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

2.ประเมินพฤติกรรมการอ่าน

3.ประเมินผลงาน/ สมุดบันทึก

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาพาเพลิน
หน่วย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ภาษาพาเพลิน)
ชั่วโมง นิทานหรรษา
เรื่อง นิทานหรรษา วันที่ 8 ส.ค. 2561
แผนการสอน ครูอุมาพร กังแฮ
ครูผู้สอน ครูอุมาพร กังแฮ