สร้างสรรค์งานเขียน 3 วันที่ 1 ส.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฝึกเขียนเป็นประจําสมํ่าเสมอด้วยความเต็มใจเป็นสิ่งที่ดี นอกจากจะช่วยให้จําได้แล้ว ยังเป็น การฝึกทักษะการใช้ภาษาให้คล่อง เขียนหนังสือให้คล่องและรวดเร็ว และยังสร้างนิสัยรักการเขียน ให้กับตนเองด้วย   

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.บอกความหมายของคำได้ถูกต้อง

2.ใช้ทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือในการเขียนและดำรงชีวิตได้

3.มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

2.ประเมินพฤติกรรมการเขียน

3.ประเมินผลงาน/ สมุดบันทึก

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาพาเพลิน
หน่วย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ภาษาพาเพลิน)
ชั่วโมง สร้างสรรค์งานเขียน
เรื่อง สร้างสรรค์งานเขียน 3 วันที่ 2 ส.ค. 61
แผนการสอน ครูอุมาพร กังแฮ
ครูผู้สอน ครูอุมาพร กังแฮ