สร้างสรรค์งานเขียน 1 วันที่ 18 ก.ค.61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การฝึกเขียนเป็นประจําสมํ่าเสมอด้วยความเต็มใจเป็นสิ่งที่ดี นอกจากจะช่วยให้จําได้แล้ว ยังเป็น การฝึกทักษะการใช้ภาษาให้คล่อง

เขียนหนังสือให้คล่องและรวดเร็ว และยังสร้างนิสัยรักการเขียน ให้กับตนเองด้วย      

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของคำได้ถูกต้อง

2.ใช้ทักษะทางภาษาเป็นเครื่องมือในการเขียนและดำรงชีวิตได้

3.มีมารยาทในการเขียน

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

2.ประเมินพฤติกรรมการเขียน

3.ประเมินผลงาน/ สมุดบันทึก

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาพาเพลิน
หน่วย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ภาษาพาเพลิน)
ชั่วโมง สร้างสรรค์งานเขียน
เรื่อง สร้างสรรค์งานเขียน 1 วันที่ 18 ก.ค.61
แผนการสอน ครูอุมาพร กังแฮ
ครูผู้สอน ครูอุมาพร กังแฮ