ฝึกทักษะการอ่าน (3) วันที่ 11 ก.ค. 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านในใจที่ดีและมีจุดหมาย แล้วสามารถตั้งคําถาม ตอบคําถาม ลําดับเหตุการณ์ และ

อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผลจะทําให้เข้าใจเรื่องได้ดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

2.อธิบายความหมายของคํา ประโยคและข้อความจากเรื่องที่อ่านได้

การวัดผลและประเมินผล

1.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม

2.สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

3.ประเมินความรู้เรื่อง พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเพื่อน

4.ประเมินจากใบงาน/ผลงาน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาพาเพลิน
หน่วย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ภาษาพาเพลิน)
ชั่วโมง ฝึกทักษะการอ่าน
เรื่อง ฝึกทักษะการอ่าน (3) วันที่ 11 ก.ค. 2561
แผนการสอน ครูอุมาพร กังแฮ
ครูผู้สอน ครูอุมาพร กังแฮ