ฝึกทักษะการอ่าน (2) วันที่ 4 ก.ค. 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านในใจที่ดีและมีจุดหมาย แล้วสามารถตั้งคําถาม ตอบคําถาม ลําดับเหตุการณ์ และ อภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผลจะทําให้เข้าใจเรื่องได้ดี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

       1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรอง

      2.  อธิบายความหมายของคํา ประโยคและข้อความจากเรื่องที่อ่านได้

การวัดผลและประเมินผล

     1. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

     2. ประเมินพฤติกรรมการอ่าน

     3.ประเมินผลงาน/ สมุดบันทึก

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาพาเพลิน
หน่วย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ภาษาพาเพลิน)
ชั่วโมง ฝึกทักษะการอ่าน
เรื่อง ฝึกทักษะการอ่าน (2) วันที่ 4 ก.ค. 2561
แผนการสอน ครูอุมาพร กังแฮ
ครูผู้สอน ครูอุมาพร กังแฮ