ฝึกทักษะการอ่าน (1) วันที่ 27 มิ.ย. 2561

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การอ่านจับใจความ คือ การอ่านเพื่อจับความคิดสำคัญหรือหาส่วนสำคัญของเรื่อง ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องมากขึ้น  และนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้ในทุกสาขาวิชาหรือในชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

          1. อธิบายหลักการจับใจความสำคัญได้

          2. อ่านจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านได้

          3. บอกประโยชน์ของการอ่านจับใจความได้

การวัดผลและประเมินผล

          1. ประเมินการตอบคำถาม

          2. ประเมินการร่วมกิจกรรมกลุ่ม

          3. ประเมินผลงาน / อธิบายประโยชน์ของการอ่านจับใจความสำคัญ/ จับใจความจากเรื่องที่อ่าน

ปีการศึกษา 2561 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
กลุ่มสาระ ภาษาพาเพลิน
หน่วย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ภาษาพาเพลิน)
ชั่วโมง ฝึกทักษะการอ่าน
เรื่อง ฝึกทักษะการอ่าน (1) วันที่ 27 มิ.ย. 2561
แผนการสอน ครูอุมาพร กังแฮ
ครูผู้สอน ครูอุมาพร กังแฮ