หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ (3)
หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ (3)
หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ (3)
หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ (3)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2562/1
หน่วย ชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน่วยที่ ๑๑
ชั่วโมง หน่วยที่ ๑๑ วันแม่
เรื่อง หน่วยที่ ๑๑ วันแม่ (3) (31 ก.ค.62)
แผนการสอน ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง
ครูผู้สอน ครูธารทิพย์ จึงสิริรุ่งเรือง