สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ชั่วโมง ปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
เรื่อง ปัญหาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น 7 ก.พ. 63
แผนการสอน ครูรติรส พงษาวดาร
ครูผู้สอน ครูรติรส พงษาวดาร