บทพากย์เอราวัณสู่การสืบเสาะตัวละครในรามเกียรติ์ (ต่อยอด) 9 ธ.ค.62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   วรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ เป็นวรรณคดี ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยมีความน่าสนใจในเรื่องของเนื้อเรื่องตลอดจนตัวละครที่ปรากฏในเรื่อง แต่ละตอนจะมีความแตกต่างกันทั้งอุปนิสัย ข้อคิดที่ได้จากการวิเคราะห์ตัวละคร ผู้เรียนสามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อีกด้วย

 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ท3.1  ม.3/3  พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. สามารถอธิบายหลักการพูดรายงานข้อมูลจากการสืบค้นได้

  2. สามารถพูดรายงานข้อมูลจากการสืบค้นได้

  3. สามารถพูดนำเสนออย่างมีมารยาท

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ตรวจแบบทดสอบ

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกการตรวจแบบทดสอบ

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย คุณค่าวรรณคดี
ชั่วโมง บทพากย์เอราวัณสู่การสืบเสาะตัวละครในรามเกียรติ์ (ต่อยอด)
เรื่อง บทพากย์เอราวัณสู่การสืบเสาะตัวละครในรามเกียรติ์ (ต่อยอด) 9 ธ.ค.62
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม