บทพากย์เอราวัณ (เนื้อหา) วันที่ 2 ธ.ค.62

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  บทพากย์เอราวัณเป็นเนื้อหาตอนหนึ่งในวรรณคดีเรื่อง รามเกียรติ์ บรรยายลักษณะของช้างเอราวัณไว้อย่างวิจิตรพิสดาร โดยช้างนี้เดิมเป็นช้างทรงของพระอินทร์ช้างเอราวัณในตอนนี้ เป็นช้างที่พวกฝ่ายอินทรชิต คือการุณราช แปลงมาเป็นช้างเอราวัณลอยมาจากบนท้องฟ้า เหล่ายักษ์แปลงตนเป็นเทวดา นางอับษร ทำให้ไพร่พลฝ่ายทัพของพระราม ถูกลวงและหลงใหลในความงาม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ท5.1 ม.3/1  สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรมและวรรณกรรมท้องถิ่นในระดับที่ยากยิ่งขึ้น                    

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของเรื่องได้

  2. มีทักษะกระบวนการกลุ่ม

         

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ตรวจแบบทดสอบ

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกการตรวจแบบทดสอบ

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย คุณค่าวรรณคดี
ชั่วโมง บทพากย์เอราวัณ (เนื้อหา)
เรื่อง บทพากย์เอราวัณ (เนื้อหา) 2 ธ.ค.62
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม