สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมัยรัตนโกสินทร์
ชั่วโมง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยในยุคปัจจุบัน
เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยในยุคปัจจุบัน 4 มี.ค. 63
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น