การปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2435 20 พ.ย. 62 (มีใบความรู้และบัตรคำประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

                การเมืองการปกครองของแต่ละรัฐย่อมต้องมีการปรับเปลี่ยน ปฏิรูปไปตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และการเรียกร้องจากกลุ่มบุคคลในรัฐ เพื่อให้รัฐนั้น ๆ สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

              ตัวชี้วัด

                     ส 4.1 ม.3/1 วิเคราะห์เรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ได้อย่างมีเหตุผลตามวิธีการทางประวัติศาสตร์

                     ส 4.1 ม.3/2 ใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนสนใจ

                     ส 4.3 ม.3/1 วิเคราะห์พัฒนาการของไทยสมัยรัตนโกสินทร์ในด้านต่าง ๆ

                     ส 4.3 ม.3/2 วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์

              จุดประสงค์การเรียนรู้

                    1. นักเรียนสามารถอธิบายสาเหตุและผลของการปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2435 ได้อย่างถูกต้อง

                    2. นักเรียนสามารถอธิบายลักษณะการปกครองส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้อย่างถูกต้อง

                    3. นักเรียนสามารถระบุบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานราชการส่วนกลางหลังปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2435 ได้อย่างถูกต้อง

                   4. นักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของการปฏิรูปการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ที่ส่งผลต่อพัฒนาการของไทยได้อย่างสมเหตุสมผล

การวัดผลและประเมินผล

                  1. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
ชั่วโมง การปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2435
เรื่อง การปฏิรูปการเมืองการปกครอง พ.ศ. 2435 20 พ.ย. 62 (มีใบความรู้และบัตรคำประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น