สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย พัฒนาการทางการเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์
ชั่วโมง การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการปฏิรูป พ.ศ. 2535
เรื่อง การเมืองการปกครองสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนการปฏิรูป พ.ศ. 2535 13 พ.ย. 62
แผนการสอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น
ครูผู้สอน ครูจงรักษ์ แสนแอ่น