อิทธิพลของอารยธรรมโบราณภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 3 ม.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อิทธิพลของอารยธรรมโบราณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเป็นรากฐานที่ฝังแน่นกับวัฒนธรรมหลากหลายด้านในปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมาก หากไม่เกิดสิ่งเหล่านี้อาจไม่มีนวัตกรรมใหม่ในปัจจุบัน ดังนั้นวันนี้เราจะศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของอารยธรรมโบราณภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสค์

  1. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างอิทธิพลของอารยธรรมโบราณเอเชียตะวันออกได้ถูกต้อง
  2. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการวิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมโบราณเอเชียตะวันออกได้ถูกต้อง
  3. นักเรียนสามารถอภิปรายความสำคัญของอิทธิพลของอารยธรรมโบราณเอเชียตะวันออกได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

  1. สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม
  2. ตรวจความถูกต้องของชิ้นงาน
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ชั่วโมง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน
เรื่อง อิทธิพลของอารยธรรมโบราณภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่มีผลต่อภูมิภาคเอเชียในปัจจุบัน 3 ม.ค. 63 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์