อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 27 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอและใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศึกษาแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

วัตถุประสงค์

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถระบุที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถระบุความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

3. นักเรียนสามารถใช้กระบวนการกลุ่มในการระบุที่ตั้งและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ 

4. นักเรียนสามารถสะท้อนถึงคุณค่าและความสำคัญของแหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้อย่างมีเหตุผล

การวัดผลและประเมินผล

 

1) การตอบคำถาม

2) การทำใบงาน เรื่อง แหล่งอารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา ประวัติศาสตร์ รหัสวิชา ส 22104 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาการของภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ชั่วโมง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เรื่อง อารยธรรมโบราณในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 27 ธ.ค. 62 (มีวีดิโอและใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูนิตยา จวบรัมย์
ครูผู้สอน ครูนิตยา จวบรัมย์