การพูดรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น (1) วันที่ 20 พ.ย.62 (มีใบความรู้)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การพูดรายงาน เป็นการบอกเล่า ชี้แจง แสดงผลการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน การพูดรายงานมีความสำคัญในฐานะที่เป็นการเผยแพร่ความรู้ความคิดเพื่อสร้างความเจริญงอกงามทางสติปัญญา                                

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ท3.1  ม.3/3     พูดรายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟัง การดู และการสนทนา

  ท3.1  ม.3/6     มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายหลักการพูดรายงาน

  2. บอกความหมายเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ตรวจแบบทดสอบ

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกการตรวจแบบทดสอบ

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย วิวิธพินิจภาษา
ชั่วโมง การพูดรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น
เรื่อง การพูดรายงานภูมิปัญญาท้องถิ่น (1) 20 พ.ย.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม