การเขียนอธิบาย วันที่ 18 พ.ย.62 (มีใบงานและใบความรู้)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   การเขียนอธิบาย เป็นการเขียนเพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้และเข้าใจในข้อมูล เรื่องราวต่าง ๆ อย่างละเอียด ถูกต้องด้วยกลวิธีการเขียนที่หลากหลาย และเหมาะสมกับเนื้อหา ผู้เขียนอธิบายต้องมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ข้อมูลที่จะเขียน สามารถเรียบเรียงให้กับผู้อ่านได้ รู้และเข้าใจข้อมูล เรื่องราวนั้นๆโดยสื่อความหมายอย่างตรงประเด็น ถูกต้องที่สุด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ท3.1  ม.3/5  พูดโน้มน้าวโดยนำเสนอหลักฐานตามลำดับเนื้อหาอย่างมีเหตุผลและน่าเชื่อถือ

  ท3.1  ม.3/6   มีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด

จุดประสงค์การเรียนรู้

  1. อธิบายหลักการพูดโน้มน้าวใจได้

  2. สามารถพูดโน้มน้าวได้  

 

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

  1.2 ตรวจแบบทดสอบ

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกการตรวจแบบทดสอบ

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย วิวิธพินิจภาษา
ชั่วโมง การเขียนอธิบาย
เรื่อง การเขียนอธิบาย 18 พ.ย.62 (มีใบงานและใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม