การเขียนโฆษณา วันที่ 13 พ.ย.62 (มีใบความรู้)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การโฆษณาเป็นการนำเสนอให้ผู้อื่นสนใจหรือเห็นความสำคัญของสิ่งที่ผู้เขียนต้องการนำเสนอ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า บริการ หรือเชิญชวนให้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ผู้เขียนต้องมีความรู้ความเข้าใจ คำนึงถึงความน่าสนใจของสิ่งที่จะนำเสนอ ตลอดจนระมัดระวังในการใช้ภาษาในการเขียนเป็นอย่างมาก 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ท2.1  ม.3/2  เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา 

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และหลักการเขียนโฆษณาได้                    

2. สามารถออกแบบเขียนโฆษณาได้  

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

 1.2 ตรวจแบบทดสอบ

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกการตรวจแบบทดสอบ

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย วิวิธพินิจภาษา
ชั่วโมง การเขียนโฆษณา
เรื่อง การเขียนโฆษณา 13 พ.ย.62 (มีใบความรู้ประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม
ครูผู้สอน ครูพรเทพ ปานยิ้ม