ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (1) วันที่ 11 พ.ย. 62 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  (Arithmetic mean) คือ จำนวนที่ได้จากการหาร ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด เรียกสั้นๆ ว่า ค่าเฉลี่ย (mean)

วิธีการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต

1.  นำข้อมูลทุกตัวมาบวกกัน

2.  นำผลบวกในข้อ 1 มาหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมด

3.  ผลที่ได้จากข้อ 2 เรียกว่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

     มาตรฐาน ค 3.1 เข้าใจกระบวนการทางสถิติ และใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหา

     ตัวชี้วัด ม.2/1    เข้าใจและใช้ความรู้ทางสถิติในการนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนภาพจุด  

      แผนภาพต้น–ใบ ฮิสโทแกรม และค่ากลางของข้อมูล และแปลความหมายผลลัพธ์

      รวมทั้งนำสถิติไปใช้ในชีวิตจริงโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

จุดประสงค์

          นักเรียนสามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่ไม่แจกแจงความถี่ได้

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

                   1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

                   2. ตรวจใบงานที่ 4 เรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (1)

                   3. นักเรียนประเมินตนเอง

2 เครื่องมือ

                   1. แบบบันทึกการตรวจใบงานที่ 4 เรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (1)

                   2. ใบงานที่ 4 เรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (1)

3 เกณฑ์

                   1. ผลงานมีความถูกต้อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

                   2. นักเรียนมีคุณภาพในระดับ 2 ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย รายวิชา คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง สถิติ
ชั่วโมง สถิติ
เรื่อง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (1) วันที่ 11 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูนงค์นุช สุกใส
ครูผู้สอน ครูนงค์นุช สุกใส