สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย ประเภทและคุณค่างานทัศนศิลป์
ชั่วโมง การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์
เรื่อง การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ