สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย ประเภทและคุณค่างานทัศนศิลป์
ชั่วโมง ยุคสมัยของศิลปะไทยและวิวัฒนาการทางศิลปะ
เรื่อง ยุคสมัยของศิลปะไทยและวิวัฒนาการทางศิลปะ
แผนการสอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ
ครูผู้สอน ครูปรียาพร หมื่นหาญ