สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ชั่วโมง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ (2)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์