สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การนำเสนอข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้จะยังไม่เป็นระบบและยังไม่เห็นลักษณะที่สำคัญของข้อมูลได้ชัดเจน ต้องมีการนำเสนอข้อมูลโดยจัดเป็นหมวดหมู่ให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะทำให้อ่านและแปลความหมายของข้อมูลเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

  ค 5.1  3/1   กำหนดประเด็น และเขียนข้อคำถามเกี่ยวกับปัญหาหรือสถานการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดวิธีการศึกษาและการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม                    

  ค 5.1  3/4   อ่าน แปลความหมาย และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการนำเสนอ   

   ค 6.1  3/2    ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

  ค 6.1  3/3    ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

  ค 6.1  3/4    ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง และชัดเจน

จุดประสงค์การเรียนรู้

  นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของสถิติ และระเบียบวิธีการทางสถิติได้

การวัดผลและประเมินผล

1. วิธีการ

  1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

   1.2 ประเมินจากการทำใบกิจกรรม

2. เครื่องมือ

  2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

  2.2 แบบบันทึกคะแนน

3. เกณฑ์

  3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

  3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ขึ้นไป

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย สถิติ
ชั่วโมง สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูล
เรื่อง สถิติและการเก็บรวบรวมข้อมูล 9 ม.ค.62 (มีใบงาน ใบความรู้และใบกิจกรรมประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์