สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย อสมการ
ชั่วโมง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เรื่อง โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (3)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์