Birthday (24 ม.ค.62) (มีสื่อวิดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเรียนรู้คำศัพท์และประโยคพื้นฐานเกี่ยวกับคำศัพท์ คำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข การอ่านและเขียนตัวเลขบอกวันที่ โครงสร้างประโยคที่บอกข้อมูลวันเกิด    ทำให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในห้องเรียนและสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารกับบุคคลภายนอกได้อย่างมั่นใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ต 1.1 ป.4/2   อ่านออกเสียงคำ สะกดคำ อ่านกลุ่มคำ ประโยค ข้อความง่าย ๆ และบทพูดเข้าจังหวะถูกต้องตามหลักการอ่าน    

ต 1.2 ป.4/1   พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล

ต 1.2 ป.4/4    พูดเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และครอบครัว

ต 2.1 ป.4/2    ตอบคำถามเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ/งานฉลองและชีวิตความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆของเจ้าของภาษา     

ต 4.1 ป.4/1     ฟังและพูด/อ่าน ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและในสถานศึกษา

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายของคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขที่แสดงจำนวน และตัวเลขที่แสดงลำดับที่

2. อ่านออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลขแสดงจำนวน แสดงลำดับที่ และตัวเลข

3. พูดสนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับวันเกิดได้

4. เขียนวิธีการอ่านวันที่และเดือนได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

การวัดผลและประเมินผล

  1. การพูดถามตอบเกี่ยวกับวันเกิด
  2. ตรวจความถูกต้องของการเขียนวิธีการอ่านวันที่และเดือน
  3. ความใฝ่เรียนรู้ และความมุ่งมั่นในการทำงาน
  4. ประเมินความสามารถในการสื่อสาร การคิด และการใช้ทักษะชีวิต
ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
หน่วย รายวิชา ภาษาอังกฤษ รหัส อ14101 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2562 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration
ชั่วโมง หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 Festivals & Celebration เรื่อง Great Days
เรื่อง Birthday (27 ม.ค. 63) (มีสื่อวิดีโอ)
แผนการสอน ครูวนิดา หวลวงศ์
ครูผู้สอน ครูวนิดา หวลวงศ์