วิธีการใช้และการดูแลเครื่องมือช่าง วันที่ 7 ม.ค.62 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  การใช้เครื่องมือเกี่ยวกับงานช่างควรใช้ให้เหมาะสมกับงานและใช้อย่างประหยัด โดยศึกษาวิธีการใช้อย่างละเอียด ใช้อย่างระมัดระวัง ไม่ให้ชำรุดเสียหาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.สามารถใช้เครื่องมือช่างอย่างถูกวิธี

2.บอกวิธีการดูแลรักษาเครื่องมือช่างได้อย่างเหมาะสม

3.สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้         

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการปฏิบัติใบกิจกรรม

2.การตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง วิธีการใช้และการดูแลเครื่องมือช่าง
เรื่อง วิธีการใช้และการดูแลเครื่องมือช่าง วันที่ 23 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ