การนำสิ่งของเครื่องใช้กลับมาใช้ช้ำ วันที่ 24 ธ.ค.61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

  สิ่งของเครื่องใช้หลายชนิดสามารถนำมาใช้งานได้มากกว่าหนึ่งครั้งเพราะทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน ซึ่งการใช้งานสิ่งของเครื่องใช้หนึ่งชิ้นได้หลายครั้งนี้ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และลดปริมาณขยะให้สิ่งแวดล้อมได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 3.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความหมายของการนำสิ่งของกลับมาใช้ซ้ำได้

2.จำแนกประเภทของสิ่งของที่เราสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

3.สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างพอเพียง  

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการร่วมกิจกรรม

2.การตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การนำสิ่งของเครื่องใช้กลับมาใช้ช้ำ
เรื่อง การนำสิ่งของเครื่องใช้กลับมาใช้ช้ำ วันที่ 16 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ