ความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาด วันที่ 17 ธ.ค.61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 2.1  ป.3/2 ป.3/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความหมายของเทคโนโลยีสะอาดได้

2.บอกประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาดได้

3.สามารถเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสะอาด      

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการร่วมกิจกรรม

2.การตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาด
เรื่อง ความหมายและประโยชน์ของเทคโนโลยีสะอาด วันที่ 9 ธ.ค. 62
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ