การเลือกใช้สิ่งของในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 3 ธ.ค.61 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 2.1  ป.3/2 ป.3/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายความหมายของการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ได้

2.สามารถเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

3.สามารถถ่ายทอดการเลือกใช้สิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันกับบุคคลอื่นได้         

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินการร่วมกิจกรรม

2. การตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การเลือกใช้สิ่งของในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์
เรื่อง การเลือกใช้สิ่งของในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์ วันที่ 2 ธ.ค. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ