การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 26 พ.ย.61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการเรียนและการทำงาน เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งอาจเกิดการชำรุดหรือเสียหายจากหลายสาเหตุ หากรู้จักดูแลและรักษาอย่างถูกวิธี จะช่วยยืดอายุการใช้งานด้วย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 3.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายวิธีการดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง

2.เลือกวิธีดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสม

3.สามารถรับผิดชอบและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้   

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการร่วมกิจกรรม

2.การตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เรื่อง การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วันที่ 25 พ.ย. 62
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ