การนำเสนอข้อมูล วันที่ 19 พ.ย.61 (มีใบงาน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การค้นหาข้อมูลอย่างมีขั้นตอนและนำเสนอข้อมูลได้เหมาะสม จะช่วยให้ได้ข้อมูลที่มีคุณภาพซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 3.1 ป.3/1 ป.3/2 ป.3/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

1.อธิบายการนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

2.ค้นหาและนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ได้            

การวัดผลและประเมินผล

1.อธิบายการนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

2.ค้นหาและนำเสนอข้อมูลในลักษณะต่าง ๆ ได้

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง การนำเสนอข้อมูล
เรื่อง การนำเสนอข้อมูล วันที่ 18 พ.ย. 62 (มีใบงาน)
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ