ทดสอบก่อนเรียน/แนะนำบทเรียน วันที่ 5 พ.ย.61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

 การทดสอบก่อนเรียนเนื้อหาของสาระที่เรียนรู้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ทดสอบก่อนเรียนและเนื้อหาการเรียนรู้ 

การวัดผลและประเมินผล

1.ประเมินการร่วมกิจกรรม

2.การตอบคำถาม

ปีการศึกษา 2562 / 2
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หน่วย รายวิชากลุ่มบูรณาการ (แกนหลักการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัส ง13101) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ทดสอบก่อนเรียน/แนะนำบทเรียน
เรื่อง ทดสอบก่อนเรียน/แนะนำบทเรียน วันที่ 4 พ.ย.62
แผนการสอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ
ครูผู้สอน ครูศิริมา เนตรสุวรรณ