การสร้างสมการเชิงเส้นสองตัวแปรแทนสถานการณ์ 20 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร เป็นโจทย์ปัญหาที่เหมาะกับการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่สามารถเขียนให้อยู่อยู่ในรูประบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร และใช้การแก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรมาประยุกต์ใช้ในการหาคำตอบ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด 

          ค 4.2    ม.3/5   แก้ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปรและนำไปใช้แก้ปัญหา พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ

           ค 6.1    ม.3/4   ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารการ สื่อความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

   จุดประสงค์การเรียนรู้

            1. นักเรียนสามารถเขียนสมการเชิงเส้นสองตัวแปรแทนสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้อย่างถูกต้อง

การวัดผลและประเมินผล

8. การวัดผลและประเมินผล                                                   

          1. วิธีการ

             1.1 สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

             1.2 ประเมินจากการทำใบงาน

          2. เครื่องมือ

             2.1 แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักเรียน

             2.2 แบบบันทึกคะแนน

         3. เกณฑ์

             3.1 ผลงานมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนน

             3.2 ผ่านเกณฑ์ในระดับพอใช้ ขึ้นไป

 

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
หน่วย โจทย์ปัญหาระบบสมการเชิงเส้น
ชั่วโมง การสร้างสมการเชิงเส้นสองตัวแปรแทนสถานการณ์
เรื่อง การสร้างสมการเชิงเส้นสองตัวแปรแทนสถานการณ์ 20 ส.ค. 62 (มีใบงานประกอบการสอน)
แผนการสอน ครูชุติมา วรรณรักษ์
ครูผู้สอน ครูชุติมา วรรณรักษ์