ภูมิปัญญาไทย (1) 20 ก.ย. 61 (มีสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด
เอกลักษณ์ไทย คือ สิ่งที่บ่งบอกความเป็นชาติไทยได้อย่างชัดเจน ได้แก่ ภาษาไทย การแต่งกายแบบไทยการแสดงความเคารพด้วยการไหว้และกราบ ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทย กีฬาไทยและการละเล่นพื้นเมือง และศิลปวัฒนธรรมและประเพณีไทย ที่คนไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมตามบริบทของท้องถิ่นและปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของไทย
 

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. รู้และเข้าใจ ภูมิปัญญาไทย
 

การวัดผลและประเมินผล

การวัดผลประเมินผล
1. ประเมินความรู้ ความเข้าภูมิปัญญาไทย
2. ประเมินการนาเสนอผลงาน
วิธีการ
1. ประเมินความรู้จากใบงาน
2. สังเกตการร่วมกิจกรรมการ

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัส ส11102) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง ภูมิปัญญาไทย
เรื่อง ภูมิปัญญาไทย (1) 23 ก.ย. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน