วัฒนธรรมประเพณีไทย(2) 6 ก.ย. 61 (มีสื่อวีดีโอ)

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เอกลักษณ์ทางประเพณีและวัฒนธรรมที่สำคัญของไทย ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ภาษา อาหาร การแต่งกาย
ซึ่งมีความสำคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย ที่ทุกคนจะต้องช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยไว้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. บอกความความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมไทย

การวัดผลและประเมินผล

การวัดผลประเมินผล
1. ประเมินความรู้จากการตอบคาถามแสดงความคิดเห็น ผลงานตามใบงาน
2. ประเมินทักษะ จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และใบงาน
3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
วิธีการ
1. ตรวจผลงาน
2. สังเกตการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัส ส11102) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง วัฒนธรรมประเพณีไทย
เรื่อง วัฒนธรรมประเพณีไทย(2) 16 ก.ย. 62 (มีสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน