วัฒนธรรมประเพณีไทย(1) 30 ส.ค. 61

สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เอกลักษณ์ทางประเพณีและวัฒนธรรมที่สําคัญของไทย ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ภาษา อาหาร การแต่งกาย ซึ่งมีความสําคัญที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย ที่ทุกคนจะต้องช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทยไว้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. รู้และเข้าใจ ประเพณีวัฒนธรรมไทย

การวัดผลและประเมินผล

1. ประเมินความรู้จากการตอบคาถามแสดงความคิดเห็น ผลงานตามใบงาน

2. ประเมินทักษะ จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และใบงาน

3. ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

วิธีการ

1. ตรวจผลงาน

2. สังเกตการร่วมกิจกรรมการเรียนรู้

ปีการศึกษา 2562 / 1
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย รายวิชา กลุ่มวิชาบูรณาการ (แกนหลักประวัติศาสตร์ รหัส ส11102) ชั้น ป.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชั่วโมง วัฒนธรรมประเพณีไทย
เรื่อง วัฒนธรรมประเพณีไทย(1) 9 ก.ย. 62(มีใบงานและสื่อวีดีโอ)
แผนการสอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน
ครูผู้สอน ครูอริษา แก้วไทรหงวน